VERKLARINGEN GEGEVENSBESCHERMING
OVER VIDEOBEWAKING

BUREAU VERANTWOORDELIJK VOOR GEGEVENSVERWERKING

Asphaltgold GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 129 ½

64285 Darmstadt

Duitsland

Telefoon: 06151-629210

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

U kunt hem bereiken op datenschutzbeauftragter@asphaltgold.de of ons postadres met de toevoeging "functionaris gegevensbescherming".

DOEL VAN VIDEOBEWAKING EN RECHTSGRONDSLAG

Videobewaking wordt uitgevoerd om huisrechten uit te oefenen en eigendommen te beschermen, vandalisme te voorkomen, strafbare feiten te voorkomen en bewijs te bewaren in het geval van strafbare feiten.

Derechtsgrondslag voor de videobewaking is art. 6 (1) f) DSGVO, waarbij onze belangen voortvloeien uit de bovengenoemde doeleinden.

ONTVANGER / OPENBAARMAKING VAN GEGEVENS

De gegevens worden doorgegeven aan dienstverleners die in opdracht van ons bewakingstaken voor ons bedrijf uitvoeren.

Bij verdenking van strafbare feiten geven we de gegevens indien nodig ook door aan wetshandhavingsinstanties.

Voor het overige worden de gegevens alleen doorgegeven als er een wettelijke basis is voor de doorgifte. Dit kan met name het geval zijn als de politie of andere veiligheidsinstanties actief worden in het kader van zogenaamde gevarenpreventie en toegang eisen tot de videobewakingsgegevens.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

UW RECHTEN ALS BETROKKENE

U hebt recht op informatie over de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor informatie.

In het geval van een verzoek om informatie dat niet schriftelijk wordt gedaan, vragen wij uw begrip voor het feit dat wij een bewijs van u kunnen verlangen dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

Verder heeft u recht op correctie of verwijdering van uw gegevens of op beperking van de verwerking, voor zover u daar wettelijk recht op heeft.

Tot slot hebt u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking binnen het toepassingsgebied van de wet.

U hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

VERWIJDERING VAN GEGEVENS

Gegevens van videobewaking worden over het algemeen na 72 uur verwijderd.

Langere opslag kan op ad-hocbasis plaatsvinden als feiten de veronderstelling rechtvaardigen dat op opnamen uit een beperkte periode handelingen te zien zijn die strafrechtelijk vervolgd moeten worden of gebruikt moeten worden voor civiele vorderingen.

In geval van afwezigheid of ziekte van het verantwoordelijke personeel kunnen video-opnamen in individuele gevallen maximaal 10 dagen worden bewaard.

KLACHTRECHT BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT