AnnuleringsvoorwaardenHerroepingsrecht


U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Asphaltgold GmbH, Heidelberger Straße 129 ½, 64285 Darmstadt, telefoonnummer: +49 (0)6151 62 92 10, faxnummer: +49 6151 - 62 92 121, e-mail: hello@asphaltgold.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor annulering, dat niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.Gevolgen van de herroeping


Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.


U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen indien de prijs van de terug te zenden goederen een bedrag van 40 euro niet overschrijdt of indien u de goederen vanuit het buitenland aan ons terugzendt. Anders dragen wij de kosten.


U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het feit dat u de goederen hebt behandeld op een manier die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.Einde van de annuleringsvoorwaarden

Annuleringsformulier