Privacybeleid

 

1. Inleiding

 

 

 

Met de volgendeinformatie willen wij u als "betrokkene" een overzicht geven van deverwerking van uw persoonsgegevens door ons en uw rechten op grond van dewetgeving inzake gegevensbescherming. In principe kunt u onze internetpagina'sgebruiken zonder persoonsgegevens in te voeren. Als u echter via onze websitegebruik wilt maken van speciale diensten van onze onderneming, kan deverwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking vanpersoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor dezeverwerking, zullen wij over het algemeen uw toestemming verkrijgen.

De verwerking vanpersoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres of e-mailadres, vindt altijd plaatsin overeenstemming met de Duitse verordening inzake gegevensbescherming(Datenschutz-Grundverordnung - DS-GVO), en in overeenstemming met de voor "asphaltgold GmbH" geldende landspecifiekegegevensbeschermingsvoorschriften. Met deze gegevensbeschermingsverklaringwillen wij u informeren over de omvang en het doel van de door ons verzamelde,gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Alsverantwoordelijke voor de verwerking hebben wij talrijke technische enorganisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke beschermingvan de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Nietteminkunnen gegevensoverdrachten via internet altijd veiligheidslacunes vertonen,zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het u ookvrij om persoonsgegevens via alternatieve wegen aan ons door te geven,bijvoorbeeld per telefoon of per post.

 

 

 

 

 

 

 1. 2. Verantwoordelijke

 

 

Deverantwoordelijke in de zin van het DS-GVO is: 

Asphaltgold GmbH

Heidelberger Str. 129 ½ 

64285 Darmstadt 

Duitsland  

Telefoon: 06151629210 

Fax: 0615162921-21 

E-mail:info@asphaltgold.com 

Vertegenwoordigervan de verantwoordelijke persoon: Daniel Benz

 

 

 

 

 

 

 1. 3. Functionarisvoor gegevensbescherming

 

 

U kunt onzefunctionaris voor gegevensbescherming bereiken op datenschutzbeauftragter@asphaltgold.de of op ons postadres met de toevoeging "functionaris voor gegevensbescherming".

 

 

 

 

 

 

 

 1. 4. Definities

 

Degegevensbeschermingsverklaring is gebaseerd op de begrippen die in de Europeserichtlijn en verordening Maker bij het uitvaardigen van de basisverordeninggegevensbescherming (DS-GVO) worden gebruikt. Onzegegevensbeschermingsverklaring moet zowel voor het publiek als voor onzeklanten en zakenpartners gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Om dit tewaarborgen willen wij de gebruikte begrippen vooraf toelichten. In dezegegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder andere de volgende begrippen:

 

 

 

 

 

 1. 4.1 Persoonsgegevens

 

 

Persoonsgegevenszijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbarenatuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand diedirect of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van eenidentificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, eenonline identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijnvoor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, cultureleof sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

 

 

 

 

 

 1. 4.2 Betrokkene

 

 

Onder betrokkenewordt verstaan elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoonwiens persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking (onsbedrijf) worden verwerkt.

 

 

 

 

 

 

 1. 4.3 Verwerking

 

 

Onder verwerkingwordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking totpersoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés,zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, klasseren, bewaren, bijwerken ofwijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel vandoorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen,samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigenvan gegevens.

 

 

 

 

 

 1. 4.4 4.4 Beperking vande verwerking

 

 

Beperking van deverwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel detoekomstige verwerking ervan te beperken.

 

 

 

 

 

 1. 4.5 Profilering

 

 

Profilering iselke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaatdie persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde aspecten van de persoonlijkheidvan een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekkingtot diens arbeidsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijkevoorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering vanlocatie te analyseren of te voorspellen.

 

 

 

 

 

 1. 4.6 Pseudonimisering

 

 

Pseudonimiseringis de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevensniet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonderhet gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatiegescheiden wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorischemaatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschrevenaan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

 

 

 

 

 1. 4.7 Verwerker

 

 

Onder verwerkerwordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschapof ander orgaan dat ten behoeve van de verantwoordelijke voor de verwerkingpersoonsgegevens verwerkt.

 

 

 

 

 

 1. 4.8 Ontvanger

 

 

Een ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie,agentschap of ander orgaan aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, al danniet aan een derde. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangenin het kader van een specifieke onderzoekstaak uit hoofde van het recht van deUnie of de lidstaten worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 

 

 

 

 

 1. 4.9 Derde

 

 

Onder derde wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon,overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, de voorde verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder derechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijkeof de verwerker gemachtigd zijn de persoonsgegevens te verwerken.

 

 

 

 

 1. 4.10 Toestemming

 

 

Toestemming is elke vrije en op informatie berustende wilsuiting van debetrokkene in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnigebevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met deverwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

 

 

 

 

 

 1. 5. Rechtsgrondslagvoor verwerking

 

 

Art. 6 lid 1 lit. a DS-GVO (in samenhang met § 15 lid 3 TMG) dient voor onsbedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarbij wij toestemmingverkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel.

 

 

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor deuitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, zoals bijvoorbeeld bijverwerkingen die noodzakelijk zijn voor een levering van goederen of hetverrichten van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerdop art. 6 lid 1 letter b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingendie noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen,bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten.

 

Indien onze onderneming is onderworpen aan een wettelijke verplichtingwaardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, bijvoorbeeldvoor het nakomen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art.6, lid 1, letter c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijkworden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijkepersoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een bezoekerbij ons gewond raakt en zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevensof andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde moetworden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6, lid 1,onder d), DS-GVO.

 

Ten slotte zouden verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op art. 6, lid 1,onder f), DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemderechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag indien deverwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derdete beschermen, mits de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkeneniet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdatze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was hij vanmening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen als u een klant vanons bedrijf bent (overweging 47 zin 2 DS-GVO).

 

 

 

 

 

 1. 6. Technologie

 

6.1 SSL/TLS-codering


 

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om de veiligheid van degegevensverwerking te waarborgen en de overdracht van vertrouwelijke inhoud,zoals bestellingen, inloggegevens of contactverzoeken die u ons als exploitanttoestuurt, te beschermen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan hetfeit dat de adresregel van de browser een "https://" bevat in plaatsvan een "http://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

 

 

Wij gebruiken deze technologie om uw verzonden gegevens te beschermen.

 

 

 

 

 

6.2 Gegevensverzamelingbij bezoek aan de website

 

 

Wanneer u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z.wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft,verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (inzogenaamde "server log files"). Onze website verzamelt een reeksalgemene gegevens en informatie telkens wanneer u of een geautomatiseerdsysteem een pagina opent. Deze algemene gegevens en informatie wordenopgeslagen in de serverlogbestanden. De volgende gegevens kunnen worden verzameld

 

 1. de gebruikte browsertypes en -versies

 2. het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem

 3. de website van waaruit een toegangssysteem op onze website terechtkomt(zogenaamde referrer),

 4. de sub-websites die via een toegangssysteem op onze website wordenopgeroepen,

 5. de datum en het tijdstip van een toegang tot de website

 6. een internetprotocoladres (IP-adres)

 7. de internetprovider van het toegangssysteem.

 

 

 

Uit deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies overuw persoon. Deze informatie is eerder nodig om

 

 1. de inhoud van onze website correct af te leveren
 2. om de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te optimaliseren,

 3. om de functionaliteit van onze IT-systemen en de technologie van onzewebsite op lange termijn te waarborgen, en

 4. om rechtshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig isvoor vervolging in geval van een cyberaanval.

 

 

Daarom worden de verzamelde gegevens en informatie enerzijds door onsstatistisch geëvalueerd en anderzijds geanalyseerd met het doel degegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen omuiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonlijkegegevens die wij verwerken. De gegevens van de serverlogbestanden wordengescheiden van de door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

 

 

Derechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DS-GVO.Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de hierboven genoemde doeleinden voor hetverzamelen van gegevens.

 

 

 

 

 

6.3 Gecodeerd betalingsverkeer

 

 

Als er een verplichting bestaat om uw betalingsgegevens (bijv.rekeningnummer bij machtiging tot automatische incasso) aan ons door te gevenna het sluiten van een overeenkomst met kosten, zijn deze gegevens nodig voorde betalingsverwerking. 

Betalingstransacties via de gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard,automatische incasso) verlopen uitsluitend via een versleutelde SSL- ofTLS-verbinding. U herkent een gecodeerde verbinding aan het feit dat deadresregel van de browser verandert van "http://" in "https://"en aan het slotsymbool in uw browserregel. 

Wij gebruiken deze technologie om uw verzonden gegevens te beschermen.

 

 

 

 

 1. 7. Cookies

 

7.1 Algemene informatie over cookies

 

 

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden dieautomatisch door uw browser worden aangemaakt en opgeslagen op uw IT-systeem(laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) wanneer u onze site bezoekt. In de cookie wordt informatie opgeslagen die verband houdt met hetspecifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wijrechtstreeks kennis nemen van uw identiteit. Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod vooru aangenamer te maken. Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennendat u al eerder afzonderlijke pagina's van onze website heeft bezocht. Dezeworden automatisch gewist nadat u onze site heeft verlaten.

 

 

Daarnaast gebruiken wij voor het optimaliseren van degebruiksvriendelijkheid ook tijdelijke cookies, die gedurende een bepaalde vasteperiode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoektom onze diensten te gebruiken, wordt automatisch herkend dat u al eerder oponze site bent geweest en welke invoer en instellingen u hebt gedaan, zodat udeze niet opnieuw hoeft in te voeren. Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze websitestatistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u teoptimaliseren. Door deze cookies kunnen wij bij een volgend bezoek aan onzewebsite automatisch herkennen dat u al eerder op onze website bent geweest.Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch gewist.

 

 

 

 

7.2 Rechtsgrondslagvoor het gebruik van cookies

 

 

De door cookies verwerkte gegevens, die nodig zijn voor de goede werkingvan de website, zijn dus noodzakelijk om onze legitieme belangen en die vanderden te beschermen overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DS-GVO.

 Voor alle andere cookies moet u uw toestemming hebben gegeven via onzeopt-in cookiebanner in de zin van art. 6 lid 1 lit. a DS-GVO.

 

 

 

 

 

 1. 8. Inhoudvan onze website

 

8.1 Registratieals gebruiker

 

 

U kunt zich op onze website registreren door persoonlijke gegevens teverstrekken. 

De persoonlijke gegevens die daarbij aan ons worden doorgegeven, staanvermeld in het betreffende invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt.De door u ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruikdoor ons en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. Wij kunnen ze latendoorgeven aan een of meer orderverwerkers, bijvoorbeeld eenpakketdienstverlener, die de persoonsgegevens eveneens uitsluitend voor een aanons toe te rekenen intern gebruik gebruiken.

Bij registratie op onze website worden ook het door uw internetprovider(ISP) toegewezen IP-adres, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen.Deze gegevens worden opgeslagen omdat dit de enige manier is om misbruik vanonze diensten te voorkomen en, indien nodig, ons in staat te stellen eenonderzoek in te stellen naar strafbare feiten die zijn gepleegd. In dit opzichtis de opslag van deze gegevens noodzakelijk voor onze bescherming. In principeworden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichtingtot doorgifte bestaat of de doorgifte een strafrechtelijke vervolging tot doelheeft. 

Uw registratie met vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens dient onsook om u inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de zaakalleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerdepersonen zijn te allen tijde vrij om de tijdens de registratie verstrektepersoonsgegevens te wijzigen of volledig uit onze database te latenverwijderen.

Op verzoek zullen wij u te allen tijde meedelen welke persoonsgegevens wijover u hebben opgeslagen. Bovendien zullen wij persoonsgegevens op uw verzoekcorrigeren of verwijderen, voor zover dit niet in strijd is met wettelijkeverplichtingen om gegevens te bewaren. Een in deze gegevensbeschermingsverklaringgenoemde functionaris voor gegevensbescherming en alle andere medewerkers staanin dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersoon. Uw gegevens worden verwerkt in het belang van een comfortabel en eenvoudiggebruik van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin vanart. 6 (1) f DS-GVO.

 

 

 

 

 

8.2 Gegevensverwerkingbij het openen van een klantrekening en voor de uitvoering van een overeenkomst

 

 

Overeenkomstig art. 6 lid 1 letter b DS-GVO worden persoonsgegevensverzameld en verwerkt wanneer u deze voor de uitvoering van een overeenkomst ofbij het openen van een klantenrekening aan ons verstrekt. Welke gegevens wordenverzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren. Het verwijderen vanuw klantenrekening is te allen tijde mogelijk en kan gebeuren door een berichtte sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. Wij bewaren engebruiken de door u verstrekte gegevens voor de verwerking van het contract. Navolledige afwikkeling van het contract of verwijdering van uw klantenaccountworden uw gegevens met het oog op fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnengeblokkeerd en na afloop van deze termijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijkheeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of van onze kant eenwettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens is voorbehouden, waarover wiju hieronder informeren.

 

 

 

 

 

8.3 Gegevensverwerking voor orderverwerking

 

 

De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden in het kader van deopdrachtverwerking doorgegeven aan de met de levering belastetransportonderneming, voor zover dit voor de levering van de goederennoodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens in het kader van debetalingsverwerking door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling, voorzover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Indienbetalingsdienstaanbieders worden gebruikt, zullen wij u daarover hiernauitdrukkelijk informeren. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens isart. 6 lid 1 lit. b DS-GVO.

 

 

 

 

 

8.4 Sluitenvan contracten met online shops, detailhandelaren en verzending van goederen

 

 

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk isin het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de bedrijven diebelast zijn met de levering van de goederen of aan de kredietinstelling diebelast is met de betalingsverwerking. Verdere overdracht van gegevens vindtniet plaats of alleen wanneer u uitdrukkelijk met de overdracht heeftingestemd. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aanderden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden. 

De basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b DS-GVO, dat deverwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst ofprecontractuele maatregelen toestaat.

 

 

 

 

8.5 Contactopnemen / contactformulier

 

 

Bij het opnemen van contact met ons (bijv. via een contactformulier ofe-mail) worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens in het geval van eencontactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffendecontactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uwverzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorendetechnische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevensis ons gerechtvaardigd belang bij de beantwoording van uw verzoekovereenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO. Als uw contact gericht is op hetsluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor deverwerking art. 6 lid 1 lit. b DS-GVO. Uw gegevens worden na de definitieveafhandeling van uw verzoek gewist; dit is het geval als uit de omstandighedenkan worden afgeleid dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd enmits er geen wettelijke bewaarplichten bestaan die daartegen indruisen.

 

 

 

 

 

8.6 Sollicitatiebeheer/ vacature-uitwisseling

 

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten tenbehoeve van het beheer van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ookelektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval indien een sollicitant onsde relevante sollicitatiedocumenten elektronisch toezendt, bijvoorbeeld pere-mail of via een webformulier op de website. Indien wij met een sollicitanteen arbeidsovereenkomst sluiten, worden de verstrekte gegevens opgeslagen methet oog op de verwerking van de arbeidsverhouding overeenkomstig de wettelijkebepalingen. Indien wij geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluiten,worden de sollicitatiedocumenten zes maanden na de kennisgeving van deafwijzingsbeslissing automatisch gewist, voor zover geen andere legitiemebelangen van onze kant zich tegen het wissen verzetten. Een andergerechtvaardigd belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in eenprocedure op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG). 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 88 DS-GVO incombinatie met. § 26 lid 1 BDSG.

 

 

 

 

8.7 Aanmeldenbij Apple

 

 

Op onze website kunt u inloggen om een klantenaccount aan te maken of uregistreren met behulp van de sociale plug-in "Sign in with Apple",die wordt beheerd door Apple Distribution International Limited, HollyhillIndustrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland (Apple), in het kader van dezogenaamde Single Sign On technologie, indien u een Apple ID heeft. De socialeplugins "Aanmelden met Apple" op onze website kunt u herkennen aan eenknop met het Apple logo en de woorden "Aanmelden met Apple".

 

 

Door deze Apple knop op onze website te gebruiken, hebt u de mogelijkheidom in te loggen of u te registreren op onze website met behulp van uw Applegebruikersgegevens (ID). Alleen als u vóór het registratieproces op basis vaneen overeenkomstige mededeling over de uitwisseling van gegevens met Apple uwuitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), DS-GVOgeeft, ontvangen wij bij het gebruik van de Apple-button de in uw profielopgeslagen algemene en openbaar toegankelijke informatie van Apple, afhankelijkvan uw instellingen voor de bescherming van persoonsgegevens bij Apple. Dezeinformatie omvat de gebruikers-ID, naam, profielfoto, leeftijd en geslacht.

 

 

Merk op dat na wijzigingen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaardenvan Apple, uw profielfoto's, de gebruikers-ID's van uw vrienden en uwvriendenlijst ook kunnen worden overgedragen als ze als "openbaar"zijn gemarkeerd in uw privacy-instellingen bij Apple. De door Appleovergedragen gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt voor het aanmakenvan een gebruikersaccount met de nodige gegevens, indien deze door u bij Applevoor dit doel zijn vrijgegeven (titel, voornaam, achternaam, adresgegevens,land, e-mailadres, geboortedatum). Omgekeerd kunnen gegevens (bijv. informatieover uw surf- of koopgedrag) op basis van uw toestemming door ons aan uw Appleprofiel worden doorgegeven.

 

 

De gegeven toestemming kan te allen tijde worden herroepen door een berichtte sturen naar de aan het begin van deze verklaring genoemde verantwoordelijkepersoon.

 

 

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerkingen het gebruik van de gegevens door Apple, evenals uw rechten in dit verband ende instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, vindt u in de informatievan Apple over gegevensbescherming: https://www.apple.com/de/legal/privacy/.

 

 

 

Meer informatie over het gebruik van "Sign-In with Apple" vindt uhier: https://support.apple.com/de-ch/HT210318.

 

 

 

Als u niet wilt dat Apple de via onze website verzamelde gegevensrechtstreeks aan uw Apple-profiel toewijst, moet u zich bij Apple afmeldenvoordat u onze website bezoekt.

 

 

 

 

 

8.8 Google Sign-In

 

 

Op onze website kunt u inloggen om een klantenaccount aan te maken of uregistreren met behulp van de sociale plug-in "Google Sign-In", diewordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin4, Ierland ("Google"), in het kader van de zogenaamde singlesign-on-technologie, als u een Google-profiel hebt. U kunt de sociale plugins"Google Sign-In" of "Register with Google" op onze websiteherkennen aan een knop met het Google-logo en de woorden "GoogleSign-In" of "Register with Google" of "Register withG".

 

 

Door deze Google-knop op onze website te gebruiken, hebt u de mogelijkheidom u op onze website aan te melden of te registreren met behulp van uwGoogle-gebruikersgegevens. Alleen als u vóór het registratieproces uwuitdrukkelijke toestemming geeft overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a), van deDuitse verordening gegevensbescherming (DS-GVO) op basis van eenovereenkomstige mededeling over de uitwisseling van gegevens met Google,ontvangen wij bij het gebruik van de Google-knop de in uw profiel opgeslagenalgemene en openbaar toegankelijke informatie van Google, afhankelijk van uwinstellingen voor de bescherming van persoonsgegevens bij Google. Dezeinformatie omvat de gebruikers-ID, naam, profielfoto, leeftijd en geslacht.

 

 

Wij wijzen erop dat na wijzigingen in de voorwaarden voor gegevensbeschermingen de gebruiksvoorwaarden van Google ook uw profielfoto's, de gebruikers-ID'svan uw vrienden en de vriendenlijst kunnen worden overgedragen als deze in uwprivacy-instellingen bij Google als "openbaar" zijn gemarkeerd. Dedoor Google doorgegeven gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt om eengebruikersaccount met de nodige gegevens aan te maken, voor zover deze door ubij Google voor dit doel zijn vrijgegeven (titel, voornaam, achternaam,adresgegevens, land, e-mailadres, geboortedatum). Omgekeerd kunnen gegevens(bijv. informatie over uw surf- of koopgedrag) op basis van uw toestemming doorons aan uw Google-profiel worden doorgegeven.

 

 

De gegeven toestemming kan te allen tijde worden herroepen door een berichtte sturen naar de aan het begin van deze verklaring genoemde verantwoordelijkepersoon.

 

 

Hetdoel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en hetgebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten in dit verband en deinstelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, vindt u in de informatieover gegevensbescherming van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

 

Degebruiksvoorwaarden voor het gebruik van "Google Sign-In" of"Registreren bij Google" kunt u hier bekijken: https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

 

 

Als u niet wilt dat Google de via onze website verzamelde gegevensrechtstreeks aan uw Google-profiel toewijst, moet u zich bij Google afmeldenvoordat u onze website bezoekt.

 

 

 

 

 

 

 

 1. 9. Nieuwsbrief & e-mailmarketing

 

9.1 Verzendenvan nieuwsbrieven naar bestaande klanten

 

 

 

Als u ons bij de aankoop van goederen of diensten uw e-mailadres hebtmeegedeeld, behouden wij ons het recht voor u regelmatig per e-mailaanbiedingen te sturen voor soortgelijke goederen of diensten als die welkereeds in ons assortiment zijn gekocht. In overeenstemming met § 7 (3) van deDuitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG) hoeven wij hiervoor geenafzonderlijke toestemming van u te krijgen. De gegevensverwerking vindt in ditverband uitsluitend plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bijgepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO.Indien u in eerste instantie bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uwe-mailadres voor dit doel, sturen wij u geen e-mails. U kunt te allen tijde metwerking voor de toekomst bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadresvoor de bovengenoemde reclamedoeleinden door de in het begin genoemdeverantwoordelijke persoon een e-mail te sturen naardatenschutzbeauftragter@asphaltgold.com. Hiervoor zijn alleen transmissiekostenvolgens de basistarieven verschuldigd. Na ontvangst van uw bezwaar wordt hetgebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk gestaakt.

 

 

 

 

 

9.2 Nieuwsbrief

 

Op onze website wordt u de mogelijkheid geboden u te abonneren op onzebedrijfsnieuwsbrief. Welke persoonsgegevens bij de bestelling van denieuwsbrief aan ons worden doorgegeven, wordt bepaald door het daarvoorgebruikte invoermasker. Wij informeren onze klanten en zakenpartners regelmatig door middel van eennieuwsbrief over onze aanbiedingen. De nieuwsbrief van ons bedrijf kunt ualleen ontvangen als

 1. u over een geldig e-mailadres beschikt en

 2. u zich voor het ontvangen van de nieuwsbrief heeft aangemeld.

 

 

Om juridische redenen wordt een bevestigingsmail gestuurd naar hete-mailadres dat u voor de eerste keer hebt opgegeven voor de verzending van denieuwsbrief via de double opt-in procedure. Deze bevestigingsmail wordtgebruikt om te controleren of u, als eigenaar van het e-mailadres, toestemminghebt gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

 

 

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij ook het IP-adres opvan het IT-systeem dat u gebruikt op het moment van registratie, evenals dedatum en het tijdstip van registratie, dat wordt toegewezen door uwinternetprovider (ISP). Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het(eventuele) misbruik van uw e-mailadres later te kunnen traceren en dientderhalve onze rechtsbescherming.

 

 

De in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief verzameldepersoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onzenieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail wordengeïnformeerd indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van denieuwsbriefdienst of een daarmee samenhangende registratie, zoals het geval kanzijn bij wijzigingen van de nieuwsbriefdienst of veranderingen in technischeomstandigheden. Er worden geen persoonsgegevens die in het kader van denieuwsbriefdienst zijn verzameld, doorgegeven aan derden. U kunt uw abonnementop onze nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. De toestemming voor de opslag vanpersoonsgegevens die u ons voor de verzending van de nieuwsbrief hebt gegeven,kunt u te allen tijde intrekken. Voor het intrekken van de toestemming vindt uin elke nieuwsbrief een overeenkomstige link. Bovendien kunt u zich te allentijde rechtstreeks op onze website afmelden voor de nieuwsbriefverzending ofons dat op een andere manier laten weten.

 

 

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking ten behoeve van de verzendingvan de nieuwsbrief is art. 6 lid 1 lit. a DS-GVO.

 

9.3 Dialoogmarketing Deutsche Post Dialog Solutions

 

Als onderdeel van onze diensten maken wij gebruik van Deutsche Post Dialog Solutions GmbH (hierna "Deutsche Post" genoemd) voor marketingactiviteiten in het kader van de dialoog om informatie, aanbiedingen, promotiemateriaal en andere inhoud met betrekking tot onze producten en diensten te communiceren. Bij het gebruik van deze dienst kunnen persoonsgegevens namens Deutsche Post worden verwerkt.

Deutsche Post kan namens ons persoonsgegevens verwerken. Deutsche Post treedt op als verwerker in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de vereisten van de General Data Protection Regulation (GDPR). Uw gegevens worden door Deutsche Post uitsluitend verwerkt voor de doeleinden die zijn omschreven in onze dialoog marketingmaatregelen.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking vloeit voort uit artikel 6 (1) f) (gerechtvaardigd belang) van de DSGVO.

Voor meer informatie over de gegevensverwerking door Deutsche Post en haar maatregelen ter bescherming van gegevens verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaring van Deutsche Post, die u kunt inzien op de volgende website Gegevensbescherming Datenschutz | Deutsche Post | Deutsche Post Dialog Solutions

 

 

 

 

 

9.4 Gepersonaliseerdee-mailmarketing

 

 

Op onze website wordt u de mogelijkheid geboden om u te abonneren opgepersonaliseerde e-mailmarketing van ons bedrijf. Welke persoonsgegevens aanons worden doorgegeven wanneer u de nieuwsbrief bestelt, kunt u zien aan hetinvoermasker dat hiervoor wordt gebruikt.

 

 

Wij informeren onze klanten en zakenpartners regelmatig via e-mail overonze aanbiedingen, specials, persoonlijke aanbevelingen, enquêtes enuitnodigingen voor beoordelingen. Gepersonaliseerde e-mailmarketing van onsbedrijf kunt u alleen ontvangen als

 

 1. u over een geldig e-mailadres beschikt en

 2. u zich hebt geregistreerd om gepersonaliseerde e-mailmarketing teontvangen.

Om juridische redenen wordt een bevestigingsmail gestuurd naar hete-mailadres dat u voor de eerste keer hebt geregistreerd voor de verzending vangepersonaliseerde e-mailmarketing via de double opt-in procedure. Dezebevestigingsmail dient om na te gaan of u, als eigenaar van het e-mailadres,toestemming hebt gegeven voor de ontvangst van gepersonaliseerdee-mailmarketing. Wanneer u zich aanmeldt voor gepersonaliseerde e-mailmarketing, slaan wijook het IP-adres op van het door u bij de registratie gebruikte IT-systeem,zoals toegewezen door uw internetprovider (ISP), alsmede de datum en hettijdstip van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk omhet (eventuele) misbruik van uw e-mailadres later te kunnen traceren en dientderhalve onze rechtsbescherming.

 

Voor het genereren en afspelen van gepersonaliseerde inhoud en voorgerichte adressering via gedragsgerichte doelgroepen binnen gepersonaliseerdee-mailmarketing wordt informatie over uw gebruikersgedrag op onze websitedoorgegeven aan de technische dienstverlener Klaviyo door middel vancookietechnologie. U hebt de mogelijkheid om dit te allen tijde te herroepenvia de individuele cookie-instellingen.

 

 

 

De persoonsgegevens die in het kader van een registratie voorgepersonaliseerde e-mailmarketing worden verzameld, worden uitsluitend gebruiktvoor de verzending van onze gepersonaliseerde e-mailmarketing (specials,persoonlijke aanbevelingen, enquêtes en uitnodigingen voor beoordelingen).Bovendien kunnen abonnees van de gepersonaliseerde e-mailmarketing per e-mailworden geïnformeerd indien dit noodzakelijk is voor de werking van dee-mailmarketingdienst of een daarmee verband houdende registratie, zoals het gevalkan zijn bij wijzigingen in het e-mailmarketingaanbod of wijzigingen in detechnische omstandigheden. De in het kader van de e-mailmarketingdienstverzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. U kunt uwabonnement op onze gepersonaliseerde e-mailmarketingdienst te allen tijdeopzeggen. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die u ons hebtgegeven voor de gepersonaliseerde e-mailmarketingmailing kan te allen tijdeworden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming vindt u eenovereenkomstige link in elke e-mailmarketingmailing. Bovendien kunt u zich teallen tijde rechtstreeks op onze website afmelden voor gepersonaliseerdee-mailmarketing of ons dat op een andere manier laten weten.

 

 

 

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking in het kader vangepersonaliseerde e-mailmarketing is art. 6 (1) lit. a DS-GVO.

 

 

 

 

 

9.5 Nieuwsbrief & e-mailmarketing verzending via Klaviyo

 

Onze e-mailnieuwsbrieven en gepersonaliseerde e-mailmarketing wordenverzonden via de technische dienstverlener Klaviyo, Inc, 125 Summer St, Floor 6Boston, MA 02111 Verenigde Staten (https://www.klaviyo.com/), aan wie wij degegevens doorgeven die u bij de inschrijving voor de nieuwsbrief ofe-mailmarketing hebt verstrekt. Deze overdracht vindt plaats in het kader vande orderverwerking door Klaviyo. Merk op dat uw gegevens meestal wordendoorgegeven aan een server van Klaviyo in de VS en daar worden opgeslagen.

 

Klaviyo gebruikt deze informatie voor het versturen en statistisch analyseren van de nieuwsbrieven en e-mailmarketingmailings met geïntegreerd klantgegevensplatform (CDP). Voor deevaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of trackingpixels, dit zijn single-pixel beeldbestanden die op onze website wordenopgeslagen. Zo kan worden vastgesteld of een nieuwsbrief of e-mailmarketingberichtis geopend en op welke links eventueel is geklikt. Daarnaast wordt technischeinformatie verzameld (bijv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype enbesturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vormverzameld en niet gekoppeld aan uw andere persoonsgegevens; rechtstreeksepersoonlijke verwijzing is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitendgebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbrief- ofe-mailmarketingcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen wordengebruikt om toekomstige nieuwsbrieven of e-mailmarketingmailings beter af testemmen op de interesses van de ontvangers.

 

 

Als u bezwaar wilt maken tegen de gegevensanalyse voor statistischeevaluatiedoeleinden, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief ofe-mailmarketing.

 

 

U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde intrekken. U kunt deverwerking ook te allen tijde verhinderen door u af te melden voor denieuwsbrief of voor gepersonaliseerde e-mailmarketing. U kunt ook de opslag vancookies verhinderen door uw webbrowser dienovereenkomstig in te stellen. U kuntde opslag en overdracht van persoonsgegevens ook voorkomen door JavaScript inuw webbrowser te deactiveren of een JavaScript-blokker te installeren (bijv.https://noscript.net of https://www.ghostery.com). Wij wijzen erop dat door hetnemen van deze maatregelen het mogelijk is dat niet alle functies van onzewebsite beschikbaar zijn.

 

 

Bovendien kan Klaviyo deze gegevens zelf gebruiken in overeenstemming metart. 6 (1) lit. f DS-GVO op basis van haar eigen legitieme belang in het opbehoeften gebaseerde ontwerp en optimalisatie van de dienst, evenals voormarktonderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen uit welke landen deontvangers komen. Klaviyo gebruikt de gegevens van onze ontvangers van denieuwsbrief en e-mailmarketing echter niet om hen zelf aan te schrijven of doorte geven aan derden.

 

 

Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben wij eengegevensverwerkingsovereenkomst ("Data Processing Agreement")gesloten met Klaviyo op basis van de standaard contractuele clausules van deEuropese Commissie om de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan Klaviyomogelijk te maken. Indien u geïnteresseerd bent, kan dezegegevensverwerkingsovereenkomst geraadpleegd worden op het volgendeinternetadres: https://www.klaviyo.com/legal/dpa.

 

 

 

 

 

9.6 Privacybeleid Google Klantenbeoordelingen

 

 

 

We gebruiken ook het beoordelingsplatform Google Klantenbeoordelingen voor onze website. De exploitant van de dienst Google Klantenbeoordelingen is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Klantenbeoordelingen biedt gebruikers de mogelijkheid om onze diensten te beoordelen. Gebruikers die onze dienst hebben gebruikt, wordt om toestemming gevraagd om het beoordelingsverzoek te versturen. Als gebruikers toestemming hebben gegeven (bijvoorbeeld door te klikken op een selectievakje of een koppeling in de nieuwsbriefinschrijving), ontvangen ze een beoordelingsverzoek met een koppeling naar een beoordelingspagina. Om er zeker van te zijn dat de gebruikers daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van onze diensten, sturen we de hiervoor benodigde gegevens met betrekking tot de gebruiker en de gebruikte dienst naar Google (dit omvat de naam, het e-mailadres en een referentienummer). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de authenticiteit en het adres van de gebruiker te verifiëren. Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Google verwerkt uw gegevens onder andere ook in de VS. We willen erop wijzen dat het Schrems II-arrest van het Europees Hof van Justitie geen adequaat beschermingsniveau biedt voor gegevensoverdrachten naar de VS. Dit kan verschillende risico's met zich meebrengen voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/ U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door Google in het privacybeleid op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

 

 

 

 

9.7 Trustpilot beoordelingen

 

 

 

Wij gebruiken de beoordelingsprocedure van de provider Trustpilot voor onze website. De uitvoerende onderneming van de dienst is A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhagen, Denemarken. Trustpilot biedt gebruikers de mogelijkheid om onze diensten te beoordelen. Gebruikers die onze service hebben gebruikt, wordt om toestemming gevraagd om het beoordelingsverzoek te versturen. Op voorwaarde dat gebruikers toestemming hebben gegeven (bijvoorbeeld door te klikken op een selectievakje of een link in de nieuwsbriefabonnement), zullen zij een beoordelingsverzoek ontvangen met een link naar een beoordelingspagina. Om er zeker van te zijn dat de gebruikers daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van onze diensten, sturen we de hiervoor benodigde gegevens over de gebruiker en de gebruikte dienst door naar Trustpilot (dit omvat de naam, het e-mailadres en een referentienummer). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de authenticiteit en het adres van de gebruiker te verifiëren. Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Om een beoordeling te kunnen geven, is het noodzakelijk om een klantaccount bij Trustpilot te openen. In dit geval zijn de algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsinformatie van Trustpilot van toepassing. Om de neutraliteit en objectiviteit van de beoordelingen te behouden, hebben we geen directe invloed op de beoordelingen en kunnen we deze niet zelf verwijderen. Hiervoor vragen we gebruikers contact op te nemen met Trustpilot. U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Trustpilot in het privacybeleid op https://de.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms.  

 

 1. 10. Onzeactiviteiten op sociale netwerken

 

 

Opdat wij ook op sociale netwerken met u kunnen communiceren en u over onzediensten kunnen informeren, zijn wij daar met eigen pagina's vertegenwoordigd.Als u een van onze sociale mediapagina's bezoekt, zijn wij samen met deaanbieder van het betreffende sociale mediaplatform verantwoordelijk in de zinvan art. 26 DS-GVO voor de daardoor in gang gezette verwerkingen die betrekkinghebben op persoonsgegevens.

 

 

Wij zijn niet de oorspronkelijke aanbieder van deze pagina's, maargebruiken deze slechts in het kader van de ons door de desbetreffendeaanbieders geboden mogelijkheden.

 

 

Uit voorzorg wijzen wij er daarom op dat uw gegevens ook buiten de EuropeseUnie of de Europese Economische Ruimte kunnen worden verwerkt. Het gebruik kandaarom voor u risico's voor de gegevensbescherming inhouden, omdat hetmoeilijker kan zijn uw rechten, bijv. op informatie, verwijdering, bezwaar enz.te beschermen, en de verwerking in de sociale netwerken vaak rechtstreeks voorreclamedoeleinden of voor de analyse van het gebruikersgedrag door deaanbieders wordt uitgevoerd, zonder dat wij daarop invloed kunnen uitoefenen.Wanneer door de aanbieder gebruiksprofielen worden aangemaakt, worden vaakcookies gebruikt of wordt het gebruiksgedrag direct aan uw eigen ledenprofielvan de sociale netwerken toegewezen (als u hier bent ingelogd).

 

 

De beschreven verwerking van persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig art. 6lid 1 lit. f DS-GVO op basis van ons gerechtvaardigd belang en hetgerechtvaardigd belang van de desbetreffende aanbieder om tijdig met u tekunnen communiceren of u te informeren over onze diensten. Als u als gebruikertoestemming moet geven voor gegevensverwerking bij de respectieve aanbieders,verwijst de rechtsgrondslag naar art. 6, lid 1, letter a DS-GVO in combinatie metart. 7 DS-GVO. Art. 7 DS-GVO.

 

 

Aangezien wij geen toegang hebben tot de databanken van de aanbieders,willen wij u erop wijzen dat u uw rechten (bijv. op informatie, correctie,verwijdering enz.) het beste rechtstreeks bij de desbetreffende aanbieder kuntuitoefenen. Nadere informatie over de verwerking van uw gegevens in de socialenetwerken en de mogelijkheid om gebruik te maken van uw recht op bezwaar ofherroeping (zogenaamde opt-out) vindt u hieronder bij de betreffende aanbiedervan de door ons gebruikte sociale netwerken:

 

 

 

 

 

10.1 Facebook

 

 

(Mede)verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in Europa:

 

 

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

 

 

Privacybeleid (gegevensbeleid): https://www.facebook.com/about/privacy

 

 

 

Opt-out en advertentie-instellingen:https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

 

https://de-de.facebook.com/about/privacy/

 

 

10.2 Instagram

 

 

(Mede)verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in Duitsland:

 

 

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

 

 

Privacybeleid(gegevensbeleid):http://instagram.com/legal/privacy/

 

 

Opt-outen advertentie-instellingen: https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

 

 

 

 

10.3 Twitter

 

 

(Mede)verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in Europa:

 

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland

 

Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy

 

 

Informatieover uw gegevens: https://twitter.com/settings/your_twitter_data

 

 

Opt-outen advertentie-instellingen: https://twitter.com/personalization

 

 

 

 

10.4 YouTube

 

 

(Mede)verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in Europa:

 

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

 

Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy

 

 

Opt-outen advertentie-instellingen: https://adssettings.google.com/authenticated

 

 

 

 

10.5 Pinterest

 

 

 

Deze website gebruikt de Pinterest-tag om conversies bij te houden. De Pinterest-tag is een trackinginstrument dat wordt aangeboden door het sociale netwerk Pinterest (Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland). Met behulp van de Pinterest-tag kunnen wij de activiteit van onze bezoekers begrijpen en volgen. Om deze activiteit te begrijpen, verzamelen we informatie over apparaten en browsers, verwijzingsinformatie, bekeken pagina's, interacties en gebeurtenissen. Dankzij deze verzameling kunnen we gebruikers op Pinterest gepersonaliseerde advertenties tonen op basis van hun interesses en activiteit op de site. Het verzamelen van deze gegevens op onze website en de daaropvolgende overdracht aan Pinterest gebeurt uitsluitend met uw toestemming. De rechtsgrondslag voor het verzamelen en doorgeven van persoonsgegevens door ons aan Pinterest is toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via onze tool voor toestemmingsbeheer of de cookiebanner. Pinterest verwerkt uw gegevens onder andere in de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het Schrems II-besluit van het Hof van Justitie geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Dit kan verschillende risico's met zich meebrengen voor de veiligheid van de gegevensverwerking. Voor meer informatie over de wijze waarop Pinterest persoonsgegevens verwerkt en de relevante rechtsgrondslag kunt u terecht op het volgende adres. Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.
Privacybeleid: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy 

Opt-outen advertentie-instellingen: https://www.pinterest.com/settings/privacy

 

 

 

 

10.6 TikTok

 

 

(Mede)verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in Europa:

 

TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland

Privacybeleid: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy

 

 

Opt-outen reclamevoorkeuren: https://www.tiktok.com/legal/tiktok-website-cookies-policy

 

 

 

 

 

 

 1. 11. Webanalyse

 

11.1 Facebook Pixel (Custom Audience)

 

 

Deze website maakt gebruik van de "Facebook Pixel" van FacebookInc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). Indienhiervoor expliciet toestemming is gegeven, kan het gedrag van gebruikers wordengevolgd nadat zij een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebbengeklikt. Deze procedure wordt gebruikt om de doeltreffendheid vanFacebook-advertenties te evalueren voor statistische enmarktonderzoeksdoeleinden en kan helpen om toekomstige reclamemaatregelen teoptimaliseren.

 

 

De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat we er geen conclusiesuit kunnen trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens wordenechter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffendegebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigenreclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met hetgegevensgebruiksbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).U kunt Facebook en zijn partners in staat stellen advertenties op en buitenFacebook aan te bieden. Voor deze doeleinden kan ook een cookie op uw computerworden opgeslagen. Deze verwerkingen zullen alleen worden uitgevoerd als u uwuitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, ondera), van de GDPR.

 

 

Deze verwerkingen worden uitsluitend uitgevoerd wanneer uitdrukkelijketoestemming is gegeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a DS-GVO.

 

 

Om het gebruik van cookies op uw IT-systeem uit te schakelen, kunt u uwinternetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uwIT-systeem kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies wordenverwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter tot gevolg hebben datsommige functies op onze internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd. Ukunt het gebruik van cookies door derde aanbieders zoals Facebook ookuitschakelen op de volgende website van de Digital Advertising Alliance:https://www.aboutads.info/choices/.

 

 

 

Bovendien kunt u cookies voor bereikmeting en reclamedoeleindenuitschakelen via de volgende websites:

 

 1. http://optout.networkadvertising.org/
 2. http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

 

 

Houd er rekening mee dat deze instelling ook wordt verwijderd wanneer u uwcookies verwijdert.

 

 

 

11.2 Meta API

 

Wij hebben Meta Conversion API op deze website geïntegreerd. Meta Conversion API is een server-side event tracking service.

De werkmaatschappij van Meta Conversion API is Meta Platforms Inc. De gegevensbeheerder in Europa is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Meta Conversion API stelt ons in staat de interacties van de websitebezoeker met onze website te registreren en door te geven aan Meta om de advertentieprestaties van Meta-diensten te verbeteren.

Daartoe worden met name het tijdstip van de oproep, de opgeroepen website, uw IP-adres en uw user-agent alsmede, indien van toepassing, verdere specifieke gegevens (bijv. gekochte producten, waarde van het winkelmandje en valuta) geregistreerd. Een volledig overzicht van de gegevens die kunnen worden verzameld, vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor zover persoonsgegevens op onze website met behulp van de hier beschreven tool worden verzameld en aan Meta worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Meta. De verwerking door Meta na de doorgifte maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijk op ons rustende verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum_Preview. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Meta-tool en voor de implementatie van de tool op onze website op een wijze die vanuit het oogpunt van gegevensbescherming veilig is. Meta is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Meta-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Meta verwerkte gegevens rechtstreeks bij Meta doen gelden. Indien u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Meta door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Meta: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

 

 

 

11.3 Google Analytics

 

 

Op onze websites maken wij gebruik van Google Analytics, eenwebanalysedienst van Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/)(Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; hierna "Google"). Indit kader worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookiesgebruikt (zie punt "Cookies"). De door de cookie gegenereerdeinformatie over uw gebruik van deze website, zoals

 

 1. Browser type/versie,

 2. gebruikt besturingssysteem,

 3. Referrer URL (de eerder bezochte pagina),

 4. hostnaam van de bezoekende computer (IP-adres),

 5. tijdstip van het serververzoek,

 

 

worden overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, omrapporten over de activiteit op de website op te stellen en om andere dienstenin verband met het gebruik van de website en het internet te verlenen met hetoog op marktonderzoek en de vormgeving van deze internetpagina's inovereenstemming met de behoeften. Deze informatie kan ook aan derden wordendoorgegeven indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevensnamens ons verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met anderegegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een toewijzingniet mogelijk is (IP-masking).

 

 

 

We gebruiken ook de technische extensie "Google Signals", diecross-device tracking mogelijk maakt. Dit maakt het mogelijk om een individuelewebsitebezoeker aan verschillende eindapparaten toe te wijzen. Dit gebeurtechter alleen als de bezoeker zich bij het bezoek aan de website heeftaangemeld bij een Google-dienst en in de instellingen van zijn Google-accountook de optie "gepersonaliseerde reclame" heeft geactiveerd. Ook danworden echter geen persoonlijke gegevens of gebruikersprofielen voor onstoegankelijk; zij blijven voor ons anoniem.

 

 

 

Als u geen gebruik wilt maken van "Google Signals", kunt u deoptie "gepersonaliseerde reclame" in de instellingen van uwGoogle-account deactiveren.

 

 

 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingenvan uw browser te selecteren; wij wijzen u er echter op dat u in dat gevalwellicht niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Dezeverwerkingen worden alleen uitgevoerd als u uw uitdrukkelijke toestemming hebtgegeven in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DS-GVO. Bovendien kunt u hetverzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de websitegerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) alsmede de verwerking van dezegegevens door Google verhinderen door een browser add-on te downloaden en teinstalleren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

 

 

 

Alsalternatief voor de browser add-on, met name voor browsers op mobieleapparaten, kunt u het verzamelen van gegevens door Google Analytics ookvoorkomen door op de volgende link te klikken: Google Analytics deactiveren. Erzal een opt-out-cookie worden ingesteld, die voorkomt dat uw gegevens in detoekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. De opt-out-cookie isalleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagenop uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u deopt-out-cookie opnieuw instellen. U kunt het privacybeleid van Google Analyticsbekijken op:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

 

 

 

 

11.4 Google Analytics Remarketing

 

 

Wij hebben Google Remarketing diensten geïntegreerd op deze website. GoogleRemarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertentieskan tonen aan internetgebruikers die eerder de website van het bedrijf hebbenbezocht. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf dus in staat omgebruikersgerelateerde reclame te maken en bijgevolg voor de internetgebruikerrelevante advertenties weer te geven.

 

 

Het bedrijf dat de Google Remarketing-diensten uitvoert is Google IrelandLimited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

 

 

Het doel van Google Remarketing is het weergeven van voor de belangstellingrelevante reclame. Met Google Remarketing kunnen wij via het advertentienetwerkvan Google advertenties weergeven of op andere internetpagina's laten weergevendie zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses vaninternetgebruikers.

 

 

Google Remarketing plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene.Door de cookie kan Google de bezoeker van onze website herkennen als hij of zijvervolgens websites bezoekt die ook lid zijn van het advertentienetwerk vanGoogle. Telkens wanneer u een website bezoekt waarop de GoogleRemarketing-dienst is geïntegreerd, identificeert uw internetbrowser zichautomatisch bij Google. In het kader van deze technische procedure verkrijgtGoogle kennis van persoonlijke gegevens, zoals uw IP-adres of surfgedrag, dieGoogle onder andere gebruikt om op uw interesses afgestemde reclame weer tegeven.

 

 

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals dewebsites die u bezoekt. Bij elk bezoek aan onze website wordenpersoonsgegevens, waaronder uw IP-adres, doorgegeven aan Google in de VerenigdeStaten. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Statenopgeslagen. Google kan deze via het technische proces verzameldepersoonsgegevens doorgeven aan derden.

 

 

U kunt het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierbovenbeschreven, te allen tijde door middel van een passende instelling van degebruikte internetbrowser verhinderen en zo het plaatsen van cookies definitiefverhinderen. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ookvoorkomen dat Google een cookie op uw IT-systeem plaatst. Bovendien kan eenreeds door Google Analytics geplaatst cookie te allen tijde via deinternetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

 

 

Bovendien heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken tegen op interessesgebaseerde reclame van Google. Daarvoor moet u vanuit de door u gebruikteinternetbrowser de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewensteinstellingen uitvoeren.

 

 

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd als u uw uitdrukkelijketoestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DS-GVO.

 

 

Verdere informatie en de toepasselijke bepalingen inzakegegevensbescherming van Google vindt u ophttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

 

 

 

11.5 Google Optimize

 

 

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Optimize. De aanbieder is Google Inc, 1600Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Optimize analyseert het gebruik vanverschillende varianten van de website, zodat wij de gebruiksvriendelijkheidkunnen aanpassen aan het gedrag van de gebruikers van de website. GoogleOptimize maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijntekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uwgebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerdeinformatie over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar eenserver van Google in de VS en daar opgeslagen. De opslag van GoogleOptimize-cookies is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter a DSGVO.

 

 

 

 

IP-Anonimisering

 

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Ditbetekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unieof in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de EuropeseEconomische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden.Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een servervan Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitantvan deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van dewebsite te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellenen om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan deexploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kadervan Google Optimize doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens vanGoogle.

 

 

 

 

Browser Plugin

 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingenvan uw browser te selecteren; wij wijzen u er echter op dat u in dat gevalwellicht niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendienkunt u het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van dewebsite gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google alsmede deverwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de op de volgendelink beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

 

 

 

 

Bezwaar tegen gegevensverzameling

 

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Optimize verhinderen doorop de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld, diehet verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website zalverhinderen: Google Optimize deactiveren. Meer informatie over hoe GoogleOptimize omgaat met gebruikersgegevens vindt u op:https://support.google.com/optimize/answer/6218117?hl=en en in hetprivacybeleid van Google: http://www.google.com/policies/privacy.

 

 

 

 

11.6 Webseiten-Analyse met Hotjar

 

 

Deze website maakt gebruik van Hotjar, een webanalysedienst van Hotjar Ltd,(https://www.hotjar.com/) Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road,Paceville St Julian's STJ 3141, Malta, Europa.

 

 

Hotjar is een hulpmiddel om uw gebruikersgedrag op deze website te analyseren.Met Hotjar kunnen wij onder andere uw muisbewegingen, scrollbewegingen enklikken registreren. Hotjar kan ook bepalen hoe lang u met de muisaanwijzer opeen bepaalde plek bent gebleven. Uit deze informatie maakt Hotjar zogenaamdeheat maps, waarmee kan worden bepaald welke delen van de website bij voorkeurdoor de websitebezoeker worden bekeken.

 

 

Verder kunnen we bepalen hoe lang je op een pagina bent gebleven en wanneerje deze hebt verlaten. We kunnen ook bepalen op welk moment u uw invoer in eencontactformulier heeft verlaten (zogenaamde conversietrechters).

 

 

Daarnaast kan Hotjar worden gebruikt om directe feedback vanwebsitebezoekers te verkrijgen. Deze functie dient om het webaanbod van dewebsite-exploitant te verbeteren.

 

 

Hotjar gebruikt technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijkmaken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijvoorbeeld cookiesof gebruik van device fingerprinting).

 

 

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. fDSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyserenvan gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor deopslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis vanart. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde wordeningetrokken.

 

 

 

 

 

 

Hotjar deactiveren

 

 

 

Als je de gegevensverzameling door Hotjar wilt deactiveren, klik dan op devolgende link en volg de instructies daar: https://www.hotjar.com/opt-out.

 

 

 

Houd er rekening mee dat het deactiveren van Hotjar voor elke browser ofeindtoestel afzonderlijk moet worden gedaan.

 

 

Voor meer informatie over Hotjar en de gegevens die het verzamelt, zie hetprivacybeleid van Hotjar op de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy

 

 

 

 

 

 

Contract voor orderverwerking

 

 

 

Wij hebben een contract voor orderverwerking afgesloten met Hotjar om destrenge Europese regelgeving inzake gegevensbescherming toe te passen.

 

 

 

 

11.7 TikTok Pixel

 

 

Deze website maakt gebruik van de TikTok Pixel. De TikTok Pixel is eenTikTok Advertiser Tool die wordt geleverd door TikTok Technology Limited, 10Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland, en TikTok InformationTechnologies UK Limited, WeWork, 125 Kingsway, Londen, WC2B 6NH, VerenigdKoninkrijk (hierna "TikTok" genoemd).

 

 

 

 

De TikTok Pixel is een JavaScript-code waarmee we de activiteit vanbezoekers op onze website kunnen begrijpen en volgen. De TikTok Pixel verzamelten verwerkt informatie over bezoekers van onze website en de apparaten die zijgebruiken (IP-adres, e-mailadres, apparaat-ID, apparaattype en hun huidigebesturingssysteem) (hierna "Gebeurtenisgegevens" genoemd).

 

De gebeurtenisgegevens die via de TikTok Pixel worden verzameld, wordengebruikt om onze advertenties te richten en om de levering van advertenties engepersonaliseerde reclame te verbeteren. Voor dit doel worden degebeurtenisgegevens die via de TikTok Pixel op onze website worden verzameld,doorgegeven aan TikTok.

 

 

Een deel van deze gebeurtenisgegevens is informatie die is opgeslagen inhet apparaat dat u gebruikt. Daarnaast gebruikt de TikTok Pixel ook cookies ominformatie op te slaan op het apparaat dat u gebruikt. Dergelijke opslag vaninformatie door de TikTok Pixel of toegang tot informatie die al is opgeslagenin uw eindapparaat vindt alleen plaats met uw toestemming.

 

De rechtsgrond voor het verzamelen en doorgeven van persoonsgegevens doorons aan TikTok is toestemming overeenkomstig art. 6 (1) lit. a DS-GVO. U kuntuw toestemming te allen tijde intrekken via onze Consent Management Tool of deCookie Banner.

 

Voor meer informatie over hoe TikTok persoonsgegevens verwerkt, inclusief de rechtsgrondslag en bijbehorende mogelijke gegevensoverdracht naar een onveilig derde land - zonder passend niveau van gegevensbescherming volgens Art, 44ff DS-GVO, waarop TikTok zich beroept en de mogelijkheden om uw rechten tegen TikTok uit te oefenen, verwijzen wij naar het gegevensbeleid van TikTok op https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de-DE.

 

 

 

 

 

 

 1. 12. Adverteren

 

12.1 Google Ads (voorheen AdWords)

 

 

Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads, waarmee wij voordeze website adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites vanderden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street,Dublin 4, Ierland ("Google"). Voor dit doel plaatst Google een cookiein de browser van uw eindapparaat, waardoor op interesses gebaseerde reclameautomatisch mogelijk wordt gemaakt door middel van een pseudonieme cookie-ID enop basis van de pagina's die u hebt bezocht.

 

 

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd als u uw uitdrukkelijketoestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DS-GVO.

 

 

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u toestemming hebtgegeven dat Google uw internet- en app-browsegeschiedenis koppelt aan uwGoogle-account en informatie van uw Google-account gebruikt om de advertentiesdie u op het web bekijkt te personaliseren. In dit geval, als u ingelogd bentbij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen metGoogle Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-deviceremarketing te maken en te definiëren. Hiervoor worden uw persoonlijke gegevenstijdelijk door Google gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen tevormen.

 

 

U kunt de instelling van cookies voor advertentietargeting permanentuitschakelen door de browserplug-in te downloaden en te installeren diebeschikbaar is via de volgende link:https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Als alternatief kunt u bij de Digital Advertising Alliance op hetinternetadres www.aboutads.info informatie inwinnen over de instelling vancookies en deze instellingen uitvoeren. Ten slotte kunt u uw browser zoinstellen dat u wordt geïnformeerd over de instelling van cookies enindividueel beslissen over de aanvaarding ervan of de aanvaarding van cookiesvoor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten. Als u geen cookiesaccepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

 

 

Verdereinformatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking totreclame en Google kunt u hier bekijken: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

 

 

 

12.2 Google AdSense

 

 

Wij hebben Google AdSense op deze website geïntegreerd. Google AdSense iseen onlinedienst die het mogelijk maakt advertenties te plaatsen op sites vanderden. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat de weergegevenadvertenties op sites van derden selecteert op basis van de inhoud van dedesbetreffende site van derden. Google AdSense maakt het mogelijk de internetgebruikerop zijn interesses te richten, hetgeen gebeurt door het genereren vanindividuele gebruikersprofielen.

 

 

De exploitatiemaatschappij van de Google AdSense-component is GoogleIreland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

 

 

Het doel van de Google AdSense-component is het integreren van advertentiesop onze website. Google-AdSense plaatst een cookie op uw IT-systeem. Door hetinstellen van de cookie kan Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, MountainView, CA 94043-1351, USA, het gebruik van onze website analyseren. Telkenswanneer u een van de afzonderlijke pagina's van deze website oproept die doorons wordt beheerd en waarop een Google AdSense-component is geïntegreerd, wordtde internetbrowser op uw IT-systeem door de desbetreffende GoogleAdSense-component automatisch verzocht gegevens aan Alphabet Inc. door te geventen behoeve van online-reclame en de afrekening van provisies. In het kader vandeze technische procedure verkrijgt Alphabet Inc. kennis van persoonsgegevens,zoals uw IP-adres, dat Alphabet Inc. onder meer gebruikt om de herkomst vanbezoekers en kliks te traceren en vervolgens commissieafrekeningen mogelijk temaken.

 

 

U kunt het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde doormiddel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowserverhinderen en zo het plaatsen van cookies definitief verhinderen. Eendergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt ook datAlphabet Inc. een cookie op uw IT-systeem plaatst. Bovendien kan een reeds doorAlphabet Inc. geplaatst cookie te allen tijde via de internetbrowser of anderesoftwareprogramma's worden verwijderd.

 

 

Google AdSense gebruikt ook zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel iseen miniatuurafbeelding die in internetpagina's is ingebed om registratie enanalyse van logbestanden mogelijk te maken, waardoor een statistische evaluatiekan worden uitgevoerd. Door middel van de ingesloten trackingpixel kan AlphabetInc. herkennen of en wanneer een webpagina door uw IT-systeem is geopend en opwelke links u hebt geklikt. Tracking pixels worden onder meer gebruikt om debezoekersstroom op een website te evalueren.

 

 

Via Google AdSense worden persoonsgegevens en informatie, waaronder ook hetIP-adres en noodzakelijk voor het verzamelen en factureren van de getoondeadvertenties, doorgegeven aan Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika.Deze persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten vanAmerika. Alphabet Inc. kan deze via het technische proces verzameldepersoonsgegevens doorgeven aan derden.

 

 

Google-AdSense wordt nader toegelicht onder deze linkhttps://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

 

 

 

12.3 Google Ads met conversietracking

 

 

Wij hebben Google Ads op deze website geïntegreerd. Google Ads is eeninternetadvertentiedienst waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen inde zoekmachineresultaten van Google en in het advertentienetwerk van Google.Met Google Ads kan een adverteerder vooraf bepaalde trefwoorden opgeven,waardoor een advertentie uitsluitend in de resultaten van de zoekmachine vanGoogle wordt weergegeven wanneer de gebruiker met de zoekmachine een voor hettrefwoord relevant zoekresultaat opzoekt. In het advertentienetwerk van Googleworden de advertenties door middel van een automatisch algoritme en inovereenstemming met de vooraf bepaalde zoekwoorden verspreid op websites dierelevant zijn voor het onderwerp.

 

 

De exploitatiemaatschappij van de Google Ads-diensten is Google IrelandLimited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

 

 

Het doel van Google Ads is het promoten van onze website door het weergevenvan interessante advertenties op de websites van derde bedrijven en in dezoekresultaten van de Google-zoekmachine en het weergeven van advertenties vanderden op onze website.

 

 

Als u onze website bezoekt via een Google-reclame, wordt door Google eenzogenaamde conversiecookie op uw IT-systeem opgeslagen. Een conversiecookieverliest na dertig dagen zijn geldigheid en wordt niet gebruikt om u teidentificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversiecookiegebruikt om bij te houden of bepaalde subpagina's, bijvoorbeeld hetwinkelmandje van een onlineshopsysteem, op onze website zijn opgeroepen.Dankzij de conversiecookie kunnen zowel wij als Google volgen of een gebruikerdie via een AdWords-advertentie op onze website terecht is gekomen, een verkoopheeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop heeft afgerond of geannuleerd.

 

 

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookieworden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onzewebsite op te stellen. Deze bezoekstatistieken worden op hun beurt door onsgebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen die via advertenties naarons zijn verwezen, d.w.z. om het succes of de mislukking van de respectieveadvertenties te bepalen en onze advertenties voor de toekomst te optimaliseren.Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google Ads ontvangen informatievan Google waarmee u zou kunnen worden geïdentificeerd.

 

 

Door middel van de conversiecookie wordt persoonlijke informatie,bijvoorbeeld de door u bezochte webpagina's, opgeslagen. Bij elk bezoek aanonze website worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door ugebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten vanAmerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de VerenigdeStaten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzameldepersoonsgegevens delen met derden.

 

 

U kunt het plaatsen van cookies door onze website te allen tijdeverhinderen door een overeenkomstige instelling van de gebruikteinternetbrowser en zo het plaatsen van cookies definitief verhinderen. Eendergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen datGoogle een conversiecookie op uw IT-systeem plaatst. Bovendien kan een reedsdoor Google Ads geplaatste cookie te allen tijde via de internetbrowser ofandere softwareprogramma's worden verwijderd.

 

 

Bovendien heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interessesgebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet u de linkwww.google.de/settings/ads van de door u gebruikte internetbrowser oproepen endaar de gewenste instellingen uitvoeren.

 

 

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd als u uw uitdrukkelijketoestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DS-GVO.

 

 

Verdere informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Wij gebruiken Google Enhanced Conversions. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken de door Google Enhanced Conversions verzamelde gegevens alleen om het conversiepercentage op onze website te verbeteren, onze marketingactiviteiten te optimaliseren en aanvullende informatie over onze gebruikers te verzamelen. Wij gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden en delen deze niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Google Enhanced Conversions verzamelt de volgende gegevens:

Klikken op bepaalde elementen op onze website, zoals links, knoppen en afbeeldingen. Inzendingen op formulieren op onze website. Bezoeken aan specifieke pagina's op onze website.

Deze gegevens worden door Google gebruikt in een geanonimiseerde of gehashte versie in overeenstemming met het privacybeleid van Google: Ga voor meer informatie naar: Geavanceerde Conversies - Google Ads Help

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Wij slaan de door Google Enhanced Conversions verzamelde gegevens slechts zo lang op als voor het aangegeven doel noodzakelijk is. De exacte duur is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het soort gegevens en de vereisten van het toepasselijke recht.

Meer informatie over Google Enhanced Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

 

 

12.4 Kameleoon

 

 

Deze website maakt gebruik van de Kameleoon-tool, een webanalysedienst van Kameleoon SAS, 12 rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Parijs, Frankrijk. De tool voert A/B-tests uit om de website voortdurend te verbeteren. Kameleoon gebruikt cookies om de browser van een bezoeker te identificeren en het gebruik van deze website te analyseren. De cookies die worden gebruikt voor de tool stellen ons in staat de site aan te passen en veranderingen te analyseren. Kameloon slaat hierbij geen persoonlijke gegevens op. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd met uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 lid 1 letter a DS-GVO en § 25 lid 1 TTDSG. De gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor het doel van de verwerking. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken. Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Kameleoon vindt u op: https://www.kameleoon.com/de/datenschutz.

 

 

 

 1. 13. Partner- en Affiliateprogrammes

 

13.1 Webgains

 

 

Wij nemen deel aan het affiliate-programma WEBGAINS van ad pepper mediaGmbH, Frankenstraße 150C, 90461 Nürnberg ("WEBGAINS"). In het kadervan haar trackingdiensten slaat WEBGAINS cookies op voor de documentatie vantransacties (bijv. van leads en verkopen) op eindapparaten van gebruikers diewebsites of andere online-aanbiedingen van haar klanten bezoeken of gebruiken(bijv. zich aanmelden voor een nieuwsbrief of een bestelling plaatsen in eenonline-shop). Deze cookies dienen uitsluitend om het succes van eenadvertentiemedium en de bijbehorende facturering in het kader van haar netwerkcorrect toe te wijzen.

 

 

Alleen de informatie over wanneer een bepaald advertentiemedium door eeneindapparaat is aangeklikt, wordt in een cookie geplaatst. In de trackingcookies van WEBGAINS wordt een individuele cijferreeks opgeslagen, die niet aande individuele gebruiker kan worden toegewezen, waarmee het partnerprogrammavan een adverteerder, de uitgever en het tijdstip van de actie van de gebruiker(klik of weergave) worden gedocumenteerd. WEBGAINS verzamelt ook informatieover het eindapparaat van waaruit een transactie wordt uitgevoerd, bijvoorbeeldhet besturingssysteem en de aanroepende browser. Voor zover de informatie ookpersoonsgegevens bevat, wordt de beschreven verwerking uitgevoerd op basis vanons gerechtvaardigd financieel belang bij de verwerking van commissiebetalingenmet WEBGAINS overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

 

 

Als u niet wilt dat cookies in uw browser worden opgeslagen, kunt u ditdoen door de juiste browserinstellingen te maken. U kunt het opslaan vancookies in uw betreffende browser onder Extra's/internetopties deactiveren,beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat u een meldingkrijgt zodra er een cookie wordt verzonden. Houd er echter rekening mee dat u indit geval rekening moet houden met een beperkte weergave van deonline-aanbiedingen en een beperkte gebruikersbegeleiding. U kunt cookies ookaltijd verwijderen. In dat geval wordt de daarin opgeslagen informatie van uweindapparaat verwijderd.

 

Weitere Informationen zur Datennutzung durch WEBGAINS erhalten Sie in der Datenschutzerklärung des Unternehmens:

http://www.webgains.com/public/de/datenschutzerklaerung

Meer informatie over het gebruik van gegevens door WEBGAINS vindt u in degegevensbeschermingsverklaring van het bedrijf:

 

 

 

13.2 Criteo

 

 

Wij gebruiken op deze website de retargeting-technologie van Criteo, deCriteo SA. 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk ("Criteo"). Doorhet gebruik van deze technologie is het mogelijk om u op sites van derden(zogenaamde publishersites) advertenties te tonen voor producten die u op dezewebsite hebt bekeken. Criteo verzamelt informatie over uw gebruiksgedrag opdeze website door het gebruik van tracking cookies en soortgelijketechnologieën die in uw browser worden geplaatst en door het gebruik vanadvertentie-ID's in omgevingen die geen cookies ondersteunen - bijvoorbeeldapps. Met deze technologieën kan Criteo trends analyseren en de interesses vanindividuele gebruikers met betrekking tot websites en apps vaststellen. Viadeze technologieën tagt Criteo bezoekers op websites en apps van haar partners.Gebruikers die door Criteo worden getagd ontvangen een technische ID. Criteoverzamelt op geen enkel moment persoonsgegevens die identificatie mogelijkmaken, zoals namen of adressen. Criteo analyseert alleen de bekeken productenof het zoekgedrag en de bezochte pagina's op de website van de partner waarvoorCriteo reclame levert. Om u gepersonaliseerde reclame te leveren en u eennaadloze online ervaring te bieden, kan Criteo de ID's van de verschillendebrowsers die u gebruikt synchroniseren. ("ID-synchronisatie") Dankzijde ID-synchronisatietechnologie kan Criteo u altijd de meest relevanteadvertenties aanbieden - ongeacht de gebruikte browser of het eindapparaat -zonder dat Criteo hiervoor persoonsgegevens zoals namen of adressen hoeft teverzamelen en te verwerken. Hiervoor gebruikt Criteo exacte koppelingsmethodenop basis van de technische gegevens die door middel van de gebruikteCriteo-technologieën worden verzameld - zoals de ID's van onze reclamepartnersof gecodeerde e-mailadressen die de partners aan Criteo doorgeven. Meerinformatie over gegevensbescherming bij Criteo vindt u ophttps://www.criteo.com/de/privacy/.

 

 

 

 

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, ondera), DSGVO.

 

 

 

 

Wij gebruiken de voor deze dienst benodigde cookies (zogenaamde marketingcookies) alleen met uw toestemming. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de pseudonieme analyse van uw surfgedrag door Criteo via de volgende link uitschrijven: op https://www.criteo.com/de/privacy/.

 

 

 

 

 

 1. 14. Pluginsen andere diensten

 

14.1 Google Maps

 

 

Op onze website maken wij gebruik van Google Maps (API) van Google IrelandLimited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Maps is eenwebdienst voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografischeinformatie visueel weer te geven. Het gebruik van deze dienst kan ubijvoorbeeld onze locatie tonen en het voor u gemakkelijker maken om ons tevinden.

 

 

Wanneer u de subpagina's oproept waarin de kaart van Google Maps isgeïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uwIP-adres) doorgegeven aan servers van Google in de VS en daar opgeslagen. Ditgebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmeeu bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bentingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wiltdat uw gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u zich afmeldenbij uw Google-gebruikersaccount. Google slaat uw gegevens (ook voor gebruikersdie niet zijn ingelogd) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. U hebt hetrecht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en umoet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

 

 

Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aanGoogle in het kader van het gebruik van Google Maps, hebt u ook de mogelijkheidom de webdienst Google Maps volledig te deactiveren door deJavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en daarmeeook de kaartweergave op deze website kan dan niet worden gebruikt.

 

 

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd indien hiervoor uitdrukkelijktoestemming is gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a DS-GVO.

 

 

U kunt de gebruiksvoorwaarden van Google bekijken ophttps://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, en de aanvullendegebruiksvoorwaarden voor Google Maps ophttps://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.

 

 

 

Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps vindt u op de website van Google ("Google Privacy Policy"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

 

 

 

14.2 Google reCAPTCHA

 

 

Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA-functie van Google IrelandLimited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer dooreen natuurlijke persoon is gedaan of door een machine en geautomatiseerdeverwerking is misbruikt. De dienst omvat ook het versturen van het IP-adres en eventueelandere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst naar Google.

 

 

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd indien hiervoor uitdrukkelijktoestemming is gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DS-GVO.

 

 

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindtu op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

 

 

 

14.3 Google Tag Manager

 

 

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager, een cookie-loos domeindat geen persoonsgegevens verzamelt.

 

 

Via deze tool kunnen "website-tags" (d.w.z. trefwoorden die inHTML-elementen zijn geïntegreerd) worden geïmplementeerd en via een interfaceworden beheerd. Door het gebruik van de Google Tag Manager kunnen wijautomatisch bijhouden op welke knop, link of gepersonaliseerde afbeelding uactief hebt geklikt en kunnen wij vervolgens registreren welke inhoud van onzewebsite u in het bijzonder interesseert.

 

 

De tool activeert ook andere tags, die op hun beurt gegevens kunnenverzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als u zichheeft afgemeld op domein- of cookieniveau, blijft dit van kracht voor alletrackingtags die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd.

 

 

 

 

 

 

14.4 Usercentrics

 

 

Wij gebruiken op deze website een toestemmingsbeheerplatform vanUsercentrics, Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Duitsland.

 

Usercentrics wordt gebruikt om de toestemming te verkrijgen die volgens dewetgeving inzake gegevensbescherming vereist is voor de opslag van marketing-en analysecookies.

 

 

De rechtsgrondslag van de verwerking is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO. Deverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting(verkrijgen en beheren van toestemming voor gegevensbescherming).

 

 

 

 

 1. 15. WINKELSYSTEEM „SHOPIFY“

 

 

 

Wij gebruiken het Shopify Inc. platform ("Shopify") van ShopifyInternational Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road,Dublin 4, D04 XN32, Ierland om onze online shop te hosten en weer te geven.

 

 

 

Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op deservers van Shopify. Als onderdeel van de bovengenoemde diensten van Shopifykunnen gegevens ook worden overgedragen aan Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa,ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc, Shopify Payments (USA)Inc of Shopify (USA) Inc als onderdeel van verdere verwerking namens Shopify.In het geval dat gegevens worden doorgegeven aan Shopify Inc. in Canada, wordthet passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door eenadequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Meer informatie over degegevensbescherming van Shopify is te vinden op de volgende websitehttps://www.shopify.de/legal/datenschutz en in de white paperhttps://help.shopify.com/pdf/gdpr-whitepaper.pdf.

 

 

 

Verwijdering van persoonlijke klantgegevens is pas mogelijk 180 dagen na delaatste bestelling van een klant. Shopify bewaart klantgegevens in het gevalvan een chargeback. Verwijdering wordt gemarkeerd in het systeem en vindtautomatisch plaats op de sluitingsdatum. In de tussentijd worden deklantgegevens vergrendeld en kunnen ze niet verder worden gebruikt. Tijdens deverwijderingsperiode kan het account opnieuw worden geactiveerd door hetwachtwoord opnieuw in te stellen door de klant. Het verzoek tot verwijderingblijft van kracht en de verwijdering wordt op de sluitingsdatum uitgevoerd.

 

 

 

 

 

 1. 16. Betalingsaanbieders

 

16.1 Klarna

 

 

Wij hebben componenten van Klarna op onze website geïntegreerd. Klarna iseen aanbieder van online betalingsdiensten die aankopen op rekening offlexibele betaling in termijnen mogelijk maakt. Klarna biedt ook anderediensten aan, zoals kopersbescherming of een identiteits- en kredietcontrole.

 

 

De werkmaatschappij van Klarna is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34Stockholm, Zweden.

 

Als u tijdens het bestelproces in onze online shop "aankoop oprekening" of "aankoop op afbetaling" als betalingsoptie kiest,worden uw gegevens automatisch aan Klarna doorgegeven. Door een van dezebetalingsmogelijkheden te kiezen, stemt u in met de overdracht vanpersoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de aankoop op rekeningof op afbetaling of voor de identiteits- en kredietwaardigheidscontrole.

 

De persoonsgegevens die aan Klarna worden doorgegeven zijn doorgaans uwvoornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres,telefoonnummer, mobiele telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn voorde verwerking van een factuur of huurkoop. Persoonsgegevens die nodig zijn voorde afhandeling van de koopovereenkomst zijn ook nodig in verband met debetreffende bestelling. In het bijzonder kan er sprake zijn van een wederzijdseuitwisseling van betalingsgegevens, zoals bankgegevens, kaartnummer,geldigheidsdatum en CVC-code, aantal artikelen, artikelnummer, gegevens overgoederen en diensten, prijzen en belastingen, informatie over eerder koopgedragof andere informatie over uw financiële situatie.

 

 

De overdracht van gegevens is met name bedoeld voor identiteitscontrole,betalingsadministratie en fraudepreventie. Wij geven persoonsgegevens met nameaan Klarna door als er een gerechtvaardigd belang voor de doorgifte bestaat. Detussen Klarna en ons uitgewisselde persoonsgegevens worden door Klarnadoorgegeven aan kredietinstellingen. Het doel van deze overdracht is hetcontroleren van de identiteit en de kredietwaardigheid.

 

 

Klarna geeft ook persoonsgegevens door aan gelieerde ondernemingen (KlarnaGroup) en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is omcontractuele verplichtingen na te komen of de gegevens namens ons moeten wordenverwerkt.

 

 

Met het oog op de besluitvorming over de totstandkoming, uitvoering of beëindigingvan een contractuele relatie verzamelt en gebruikt Klarna gegevens eninformatie over het betalingsgedrag van de betrokkene in het verleden enwaarschijnlijkheidswaarden voor zijn gedrag in de toekomst (zogenaamdescoring). De score wordt berekend op basis van wetenschappelijk erkendewiskundig-statistische methoden.

 

 

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerkingvan persoonsgegevens tegenover Klarna in te trekken. Een herroeping heeft geeninvloed op persoonsgegevens die voor de (contractuele) betalingsverwerkingmoeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven.

 

 

Klarna wordt gebruikt in het belang van een goede en vlottebetalingsverwerking. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6lid 1 lit. f DS-GVO.

 

 

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Klarna zijn te vindenophttps://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

 

 

 

16.2 PayPal

 

 

Wij hebben op deze website componenten van PayPal geïntegreerd. PayPal iseen aanbieder van online betaaldiensten. Betalingen worden verwerkt viazogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele privé- of zakelijke rekeningenvertegenwoordigen. Daarnaast biedt PayPal de mogelijkheid om virtuelebetalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-rekeningaanhoudt. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, vandaar dat ergeen klassiek rekeningnummer is. PayPal maakt het mogelijk online betalingenaan derden te initiëren of betalingen te ontvangen. PayPal vervult ookbewindvoerdersfuncties en biedt diensten voor kopersbescherming.

 

 

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. &Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

 

 

Als u tijdens het bestelproces in onze online shop "PayPal" alsbetalingsoptie selecteert, worden uw gegevens automatisch aan PayPaldoorgegeven. Door deze betalingsoptie te selecteren, gaat u akkoord met deoverdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van debetaling.

 

 

De persoonsgegevens die aan PayPal worden doorgegeven zijn meestal uwvoornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobieletelefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van debetaling. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van hetkoopcontract zijn ook persoonsgegevens die betrekking hebben op de betreffendebestelling.

 

 

Het doel van het doorgeven van de gegevens is de betalingsverwerking enfraudepreventie. Wij geven persoonsgegevens met name aan PayPal door als er eengerechtvaardigd belang voor de doorgifte bestaat. De tussen PayPal en onsuitgewisselde persoonsgegevens kunnen door PayPal worden doorgegeven aankredietinstellingen. Het doel van deze overdracht is het controleren van deidentiteit en kredietwaardigheid.

 

 

PayPal kan persoonsgegevens delen met gelieerde bedrijven enserviceproviders of onderaannemers voor zover dat nodig is om contractueleverplichtingen na te komen of om de gegevens namens hen te verwerken.

 

 

U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking vanpersoonsgegevens te allen tijde jegens PayPal in te trekken. Een herroepingheeft geen invloed op persoonsgegevens die voor de (contractuele)betalingsverwerking moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven.

 

 

PayPal wordt gebruikt in het belang van een correcte en vlottebetalingsverwerking. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6lid 1 lit. f DS-GVO.

 

 

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van PayPal zijn te vindenop https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 

 

 

16.3 Sofort

 

 

Wij hebben op deze website componenten van Sofortüberweisung geïntegreerd.Sofortüberweisung is een betaaldienst die cashloze betaling voor producten endiensten op het internet mogelijk maakt. Sofortüberweisung is een technischeprocedure waarmee de online handelaar onmiddellijk een betalingsbevestigingontvangt. Hierdoor kan een handelaar goederen, diensten of downloads onmiddellijkna de bestelling aan de klant leveren.

 

 

De werkmaatschappij van Sofortüberweisung is SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1,82131 Gauting, Duitsland, onderdeel van Klarna Bank AB, (publ), Sveavägen 46,111 34 Stockholm, Zweden.

 

 

Indien u tijdens het bestelproces in onze online shop"Sofortüberweisung" als betalingsoptie kiest, worden uw gegevensautomatisch aan Sofortüberweisung doorgegeven. Door deze betalingsoptie teselecteren, gaat u akkoord met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijnvoor de betalingsverwerking.

 

 

Bij een aankoop via Sofortüberweisung geeft u uw PIN en TAN door aan SofortGmbH. Sofortüberweisung voert een overdracht naar ons uit na een technischecontrole van het rekeningsaldo en het opvragen van verdere gegevens tercontrole van de rekeningdekking. Wij worden automatisch op de hoogte gebrachtvan de uitvoering van deze financiële transactie.

 

 

De persoonsgegevens die met Sofortüberweisung worden uitgewisseld zijnvoornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobieltelefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.Het doel van de gegevensoverdracht is de betalingsverwerking en fraudepreventie.Wij geven ook andere persoonsgegevens door aan Sofortüberweisung als er eengerechtvaardigd belang is voor de overdracht. De tussen Sofortüberweisung enons uitgewisselde persoonsgegevens kunnen door Sofortüberweisung wordendoorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze overdracht is hetcontroleren van de identiteit en de kredietwaardigheid.

 

 

Sofortüberweisung kan de persoonsgegevens doorgeven aan gelieerdeondernemingen en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijkis voor de nakoming van contractuele verplichtingen of voor de verwerking vande gegevens in opdracht.

 

 

De betrokkene heeft ten opzichte van Sofortüberweisung te allen tijde demogelijkheid de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in tetrekken. Een herroeping heeft geen invloed op persoonsgegevens die moetenworden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor de (contractuele)betalingsverwerking.

 

 

Het gebruik van Sofortüberweisung is in het belang van een goede en vlottebetalingsverwerking. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6lid 1 lit. f DS-GVO.

 

 

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Sofortüberweisung zijnte vinden op klarna.com/nl/datenschutz/.

 

 

 

16.4 Apple Pay

 

 

Wij hebben op deze website componenten van Apple Pay geïntegreerd. Apple Pay is een betaalmethode vanApple Distribution International Limited, Hollyhill Industrial Estate,Hollyhill, Cork, Ierland (Apple). Het werkt op Mac, iPhone en iPad. U kunt veilig en snel betalen met dekaarten die zijn opgeslagen in de Apple Pay Wallet, zowel op mobiel als opdesktop. De transactiegegevens worden versleuteld en niet opgeslagen.

 

 

Apple Pay brengt een technische procedure in kaart waardoor de onlinehandelaar onmiddellijk een betalingsbevestiging ontvangt. Hierdoor kan eenhandelaar goederen, diensten of downloads onmiddellijk na de bestelling aan deklant leveren.

 

 

Als u tijdens het bestelproces in onze online shop "Apple Pay"als betaaloptie selecteert, worden uw gegevens automatisch aan Appledoorgegeven. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt u in met deoverdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.

 

 

De persoonlijke gegevens die aan Apple worden doorgegeven zijn meestal uwvoornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobieletelefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken.Persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van dekoopovereenkomst zijn ook persoonlijke gegevens die verband houden met debetreffende bestelling.

 

 

Het doel van de overdracht van de gegevens is de betalingsverwerking enfraudepreventie. Wij geven persoonsgegevens met name door aan Apple Pay als ereen gerechtvaardigd belang is voor de doorgifte. De tussen Apple Pay en onsuitgewisselde persoonsgegevens kunnen door Apple worden doorgegeven aankredietagentschappen. Het doel van deze overdracht is het controleren van deidentiteit en kredietwaardigheid.

 

 

Apple kan persoonlijke gegevens delen met gelieerde ondernemingen endienstverleners of onderaannemers voor zover dit nodig is om contractueleverplichtingen na te komen of om de gegevens namens u te verwerken.

 

 

U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allentijde intrekken door contact op te nemen met Apple. Een herroeping heeft geeninvloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegevenvoor de (contractuele) verwerking van betalingen.

 

 

Het gebruik van Apple Pay is in het belang van een goede en vlottebetalingsverwerking. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6lid 1 lit. f DS-GVO.

 

 

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Apple zijn te vinden ophttps://www.apple.com/de/legal/privacy/de-ww/.

 

 

 

16.5 Google Pay

 

 

Wij hebben op deze website componenten van Google Pay geïntegreerd. GooglePay is een betaalmethode die wordt beheerd door Google Ireland Limited, GordonHouse, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Google Pay isbeschikbaar op Android en in de Chrome-browser. Hiermee kunt u veilig en snelbij Asphaltgold betalen via de bij Google gedeponeerde betaalmethoden.

 

 

Google Pay vertegenwoordigt een technische procedure waardoor de onlinehandelaar onmiddellijk een betalingsbevestiging ontvangt. Hierdoor kan eenhandelaar goederen, diensten of downloads onmiddellijk na de bestelling aan deklant leveren.

 

 

Als u tijdens het bestelproces in onze onlineshop "Google Pay"als betaaloptie selecteert, worden uw gegevens automatisch aan Googledoorgegeven. Door deze betalingsoptie te selecteren, gaat u akkoord met deoverdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.

 

 

De persoonsgegevens die aan Google worden doorgegeven zijn meestal uwvoornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobieletelefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken.Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van het koopcontractzijn ook persoonsgegevens die betrekking hebben op de betreffende bestelling.

 

 

Het doel van de overdracht van de gegevens is de betalingsverwerking enfraudepreventie. Wij geven persoonsgegevens met name door aan Google Pay als ereen gerechtvaardigd belang is voor de doorgifte. De tussen Google Pay en onsuitgewisselde persoonsgegevens kunnen door Google worden doorgegeven aankredietinstellingen. Het doel van deze overdracht is het controleren van deidentiteit en de kredietwaardigheid.

 

 

Google kan persoonlijke gegevens delen met gelieerde bedrijven endienstverleners of onderaannemers indien dit nodig is om contractueleverplichtingen na te komen of indien de gegevens namens hen moeten wordenverwerkt.

 

 

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerkingvan persoonsgegevens tegenover Google in te trekken. Een herroeping heeft geeninvloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegevenvoor de (contractuele) betalingsverwerking.

 

 

Google Pay wordt gebruikt in het belang van een goede en vlottebetalingsverwerking. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6(1) lit. f DS-GVO.

 

 

De toepasselijke gegevensbescherming en gebruiksvoorwaarden van Google Payzijn te vinden op https://support.google.com/pay/answer/7020860?hl=de-DE.

 

 

 

16.6 Bancontact

 

 

In geval van betaling via "Bancontact", een betaaldienst vanBancontact Payconiq Company SA/NV 82, rue d'Arlon, 1040-Brussel, België, wordenuw gegevens aan Bancontact doorgegeven voor verwerking en betaling.

 

 

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking bijBancontact vindt u op https://www.bancontact.com/files/privacy.pdf.

 

 

 

16.7 Kreditkarte, eps-overschrijving en ideal

 

 

Bij debetaalmethoden creditcard, EPS en iDeal worden de noodzakelijke gegevens voorde verwerking van uw betaling doorgegeven aan BS PAYONE GmbH (Lyoner Straße 9,60528 Frankfurt/Main) (art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO). Meer informatie vindt uhier: PAYONE Datenschutz

 

 

 

 

 

 1. 17. Uwrechten als betrokkene

 

17.1 Rechtop bevestiging

 

 

U hebt het recht om van ons een bevestiging te vragen of erpersoonsgegevens van u worden verwerkt.

 

 

 

17.2 Rechtop informatie Art. 15 DS-GVO

 

 

U hebt het recht om te allen tijde en kosteloos van ons informatie teverkrijgen over de over u opgeslagen persoonsgegevens alsmede een kopie vandeze gegevens overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

 

 

 

17.3 Rechtop informatie Art. 16 DS-GVO

 

 

U hebt het recht te eisen dat onjuiste persoonsgegevens die op u betrekkinghebben, worden gecorrigeerd. U hebt ook het recht te verzoeken dat onvolledigepersoonsgegevens worden aangevuld, rekening houdend met de doeleinden van deverwerking.

 

 

 

17.4 VerwijderingArt. 17 DS-GVO

 

 

U heeft het recht te eisen dat wij de u betreffende persoonsgegevensonverwijld wissen, mits een van de in de wet genoemde redenen van toepassing isen voor zover de verwerking of opslag niet noodzakelijk is.

 

 

 

17.5 Beperkingvan de verwerking Art. 18 DS-GVO

 

 

U heeft het recht te eisen dat wij de verwerking beperken indien een van dewettelijke vereisten van toepassing is.

 

 

 

17.6 GegevensoverdraagbaarheidArt. 20 DS-GVO

 

 

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens, die ons door u zijnverstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat teontvangen. U hebt ook het recht om deze gegevens zonder belemmering van ons,aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, over te dragen aan een andereverwerkingsverantwoordelijke, mits de verwerking is gebaseerd op toestemmingovereenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), DS-GVO of artikel 9, lid 2, ondera), DS-GVO of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b),DS-GVO en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerdeprocedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van eentaak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aanons is opgedragen.

 

 

Bovendien hebt u bij de uitoefening van uw recht op gegevensportabiliteitovereenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht om de persoonsgegevensrechtstreeks van een verwerkingsverantwoordelijke naar een andereverwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technischhaalbaar is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden vanandere personen.

 

 

 

17.7 BezwaarArt. 21 DS-GVO

 

 

U hebt te allen tijde het recht om op gronden die verband houden met uwbijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uwpersoonsgegevens die op grond van art. 6, lid 1, onder e) (gegevensverwerkingin het algemeen belang) of f) (gegevensverwerking op basis van eenbelangenafweging) DS-GVO plaatsvindt.

 

 

Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen in de zin vanart. 4 nr. 4 DS-GVO.

 

 

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken,tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen diezwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient omrechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

 

 

In individuele gevallen verwerken wij persoonsgegevens om directe reclamete maken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking vanpersoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voorprofilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voordirect-marketingdoeleinden, zullen wij de persoonsgegevens niet langer voordeze doeleinden verwerken.

 

 

Bovendien hebt u het recht om op gronden die verband houden met uwbijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uwpersoonsgegevens die door ons wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke ofhistorische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstigartikel 89, lid 1, van de gegevensbeschermingsverordening, tenzij eendergelijke verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak vanalgemeen belang.

 

 

Het staat u vrij uw recht van verzet uit te oefenen door middel vangeautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technischespecificaties in verband met het gebruik van diensten van deinformatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG.

 

 

 

17.8 Intrekkingvan toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

 

 

U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens teallen tijde met werking voor de toekomst in te trekken.

 

 

 

17.9 Klachtbij een toezichthoudende autoriteit

 

 

U hebt het recht een klacht over onze verwerking van persoonsgegevens in tedienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voorgegevensbescherming.

 

 

 

 

 

 1. 18. Routinematigeopslag, verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

 

 

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens alleen voor de periode dienodig is om het opslagdoel te bereiken of als dit is voorzien in de wettelijkebepalingen waaraan ons bedrijf is onderworpen.

 

 

Als het opslagdoel niet meer van toepassing is of als een voorgeschrevenopslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerdof gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 

 

 

 

 

 1. 19. Duur van de opslag van persoonsgegevens

 

 

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de desbetreffendewettelijke bewaartermijn. Na afloop van de termijn worden de desbetreffendegegevens routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor deuitvoering van de overeenkomst of de totstandkoming van de overeenkomst.

 

 

 

 

 

 1. 20. Actualiseringen wijziging van de gegevensbeschermingsverklaring

 

 

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en heeft de status: juni 2023.

 

 

Door de verdere ontwikkeling van onze internetpagina's en aanbiedingen ofdoor gewijzigde wettelijke of officiële vereisten kan het noodzakelijk wordendeze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. U kunt de actuelegegevensbeschermingsverklaring op deze website te allen tijde inzien enafdrukken.